Animal laws at national level - Czech Republic
(anti-cruelty, protection and welfare)

Czech Republic

 

Act on the protection of animals against cruelty

Zakon na ochranu zvířat proti týrání

Adopted in:

1992


 

Act amending the Act on the protection of animals against cruelty

Zákon, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání

Adopted in:

2012


 

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (Civil Code, act no. 89/2012)

§ 494Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

Unofficial English translation:
§ 494Live animal has special importance and value as already senses gifted living creature. Live animal is not a thing to the provisions on the live animal only apply mutatis mutandis to the extent that it is contrary to his nature.

Adopted in:

2012


 

Back

Subscribe to our Newsletter.

Stay informed about developments and projects at GAL, as well as news about animals in the law.